privacyverklaring

van zon op northgo coöperatie u.a.

Het bestuur van de coöperatie is zich bewust van uw vertrouwen en beschouwt zich mede verantwoordelijk voor de bescherming van uw privacy. Wanneer u de site bezoekt, verzamelt de coöperatie daarover geen gegevens. Geen cookies, geen trackers, geen analytics.

Hieronder kunt u vinden welke gegevens de coöperatie verzamelt wanneer u diensten van de coöperatie gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zon op Northgo respecteert de privacy van haar leden en alle bezoekers van de site en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwd ook vertrouwelijk worden behandeld. Zon op Northgo handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is Zon op Northgo Coöperatie U.A.?

Zon op Northgo Coöperatie U.A. is een postcoderoos-coöperatie, gevestigd in Noordwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 70416354.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Zon op Northgo Coöperatie U.A.?

Gebruik van onze diensten

Zon op Northgo Coöperatie U.A. heeft gegevens nodig voor twee diensten: het lidmaatschap van de coöperatie en de participatie in een project van de coöperatie. Wanneer u zich aanmeldt als lid of deelnemer loopt dat via Zon op Nederland Coöperatie U.A, het samenwerkingsverband van coöperaties waarbij Zon op Northgo is aangesloten. Zon op Nederland vraagt u om de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens, welke gegevens Zon op Nederland bekend maakt aan Zon op Northgo:

persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • initialen;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • adres(sen) inclusief bijbehorend EAN (aansluitnummer);
 • postcode en plaats;
 • uw energieleverancier (naam, klantnummer en start en einde leverdata);


bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • adres(sen) inclusief bijbehorend EAN;
 • postcode en plaats;


betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling.

 

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten aan ons verstuurt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zon op Nederland Coöperatie U.A. of die van een derde partij.

Automatisch gegenereerde gegevens

Zon op Northgo verzamelt geen informatie over uw gebruik van de site.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie gebruiken wij voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Dat kan zijn de lidmaatschapsovereenkomst en/of de participatieovereenkomst.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de coöperatie:

 • om u informatie toe te zenden over de coöperatie;
 • om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Zon op Northgo Coöperatie U.A. rust, zoals:

 • om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven;
 • om informatie over u te verstrekken aan derden op basis van wet- en/of regelgeving.

Zon op Northgo Coöperatie U.A. wil u op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de coöperatie.

Mocht u geen e-mailberichten van Zon op Northgo Coöperatie U.A. willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Zon op Northgo.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Zon op Northgo in verband met de diensten van Zon op Nederland Coöperatie U.A., dan worden deze persoonsgegevens met Zon op Nederland gedeeld. Zon op Nederland deelt die gegevens niet met derden, behoudens en voor zover dat uit het privacybeleid van Zon op Nederland blijkt.

Zon op Northgo verstrekt uw gegevens niet aan anderen dan Zon op Nederland, tenzij u uitdrukkelijk toestemming daarvoor geeft.

Zon op Northgo kan derden inschakelen om werkzaamheden uit te voeren. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Zon op Northgo en zijn gehouden uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Zon op Northgo verplicht zich de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Zon op Northgo uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De site van Zon op Northgo bevat links waarmee u op de site van een andere partij terecht komt. Zon op Northgo heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op (persoons)gegevens die door Zon op Northgo worden verwerkt. Zon op Northgo aanvaard geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart Zon op Northgo uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Zon op Northgo verplicht is op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Zon op Northgo de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Zon op Nederland Coöperatie U.A. of die van een derde partij. Zon op Nederland Coöperatie U.A. maakt gebruik van servers van Hostnet B.V. te Amsterdam.

6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Zon op Northgo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.

7. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij Zon op Northgo over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@zonopnorthgo.nl. Zon op Northgo zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u daarom vragen bij de secretaris op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Zon op Northgo uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Zon op Northgo zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Zon op Northgo uw verzoek afwijst zal zij haar afwijzing motiveren. U heeft ook het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar de secretaris via secretaris@zonopnorthgo.nl.

8. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld.

9. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Zon op Northgo niet uit, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Vragen en feedback

Zon op Northgo controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de secretaris via info@zonopnorthgo.nl of een brief sturen naar:

Zon op Northgo Coöperatie U.A.
t.a.v. de secretaris
Bremkant 2
2203 NG Noordwijk

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 26 april 2019.